Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí

1. 4. 2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020.

 

 

Ředitelka Mateřské školy Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Obec Loučka a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat v přijímacím řízení v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole.

 

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání, s trvalým pobytem v Loučce.

2. Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku dítěte, s trvalým pobytem v Loučce - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší (datum narození).

3. Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku dítěte, s trvalým pobytem v Loučce - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší (datum narození).   

4. Děti, jejichž sourozenci danou MŠ již navštěvují a budou minimálně ještě příští rok navštěvovat - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší (datum narození).

5. Děti s trvalým pobytem v Loučce dle věku dítěte (datum narození) - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

6. Děti z okolních obcí dle věku dítěte (datum narození) - přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

 

Další doplňující podmínky:

 

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb. § 50, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. až 6.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb., v platném znění.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně stanovuje zkušební dobu pobytu dítěte, jehož délka nepřesáhne 3 měsíce.

 

 

                                  Vladimíra Pomykalová- ředitelka MŠ