Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační tabulka

24. 5. 2018

  

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

 Matrika dětí

Žádosti o přijetí dětí

 Výsledky zápisu

Třídní knihy

Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Vedení školní evidence - martika

Zápis dítěte do MŠ - žádosti

Zápis dítěre do MŠ - výsledky

Průběh výchovně vzdělávacích činností a seznamy dětí v daném školním roce s kontakty na zákonné zástupce

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Děti  MŠ, zákonní zástupci

Děti MŠ, zákonní zástupci

Děti zapsané do MŠ

Děti  MŠ, učitelka,ředitelka

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, kontaktní

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci, rodiče dětí

určení zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

10 let

10 let

10 let

10 let

Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

c

c

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 

Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky      

 vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání; vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních

 vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání; vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom

NE

NE

NE

NE

         
         

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Spis dítěte

 Docházka, omluvné listy

Další vzdělávání pedag. pracovníků

Seznamy dětí k výletům a jiné seznamy dětí

Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Vedení školní evidence - spisy dětí

Vedení školní evidence - docházka a omluvné listy

Kontrola vzdělávání pg.pracovníků

Podklad pro školní akce

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Děti zapsané v MŠ,zákonní zástupci

Děti zapsané v MŠ, učitelka, ředitelka

Učitelka, ředitelka

Děti MŠ

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné

Jmenné, datum narození

Jmenné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci, v některých případech zajišťovatel akce

určení zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

10 let

5 let

5 let

5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky

Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

c

c

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom

NE

NE

NE

NE

         
         

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Úrazy zaměstnanců, úrazy dětí

BOZP -školení

Personální a mzdová agenda

Podklady pro plat, seznam klíčů, FKSP

Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Bezpečnost na pracovišti a ve škole

Bezpečnost na pracovišti a ve škole

Vedení mzdové a personální agendy

Podklady pro další povinnosti

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Zaměstnanci a děti MŠ

Zaměstnanci MŠ

Zaměstnanci školy,dohodáři

Zaměstnanci školy

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty

Jménné, datum narození, podpis

Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis

Jmenné

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

určení zaměstnanci, pojišťovna

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad

určení zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let

5 let

45 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků

 5 let

Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

c

c

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, zák. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom

NE

NE

NE

NE

         
         

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Hospitace, kontroly

Zprávy z poraden,  diagnostika pokroku dětí MŠ

Pokladní deník a výpisy z účtu

Podací deník

Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Kontrola zaměstnanců

Vedení školní evidence

Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb - vedení účetnictví

Vedení pošty

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Zaměstnanci školy

Děti zapsané v MŠ

Plátci v hotovosti a na účet školy

Příjemce pošty

Kategorie osobních údajů

Jmenné, jmenné kdo hospitoval

Jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění

Jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly

Jmenné, adresní, kontaktní, podpis

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

5 let

10 let

5 let

10 let

Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

c

c

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

§ 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom

NE

NE

NE

NE

         
         

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Běžná e-mailová komunikace+ datová schránka

Jídelna: Počet obědů zaměstnanců

Jídelna: Přihlášky ke stravování

Jídelna: Strávníci, výběr stravného

Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)

Správce

Správce

Správce

Správce

Účel zpracování

Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami

Podklady pro stravování zaměstnanců MŠ

Podklady pro školní stravování

Výběr stravného

Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)

Ředitelka,zaměstnanci,uchazeči o zaměstnání,zákonní zástupci-omlouvání dětí, příjemci pošty

Zaměstnanci školy

Děti a zaměstnanci školy

Děti a zaměstnanci školy

Kategorie osobních údajů

Jmenné, adresní, kontaktní, podpis

Jmenné

Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis

Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol

Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

Doba uchování osobních údajů

5 let

5 let

3 roky

5 let

Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání

NE

NE

NE

NE

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany

c

e

c

c

Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 

§ 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

§ 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních

§ 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních

§ 5 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

X

X

X

X

Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom

NE

NE

NE

NE