Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠJ

4. 9. 2017

Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace, Loučka č. 85, 763 25 Újezd, IČO: 75020416

__________________________________________________

Vnitřní řád školní jídelny


Podle § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne (ovocné čaje, multivitamínové nápoje a ovocné šťávy). Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. dle finančního normativu. Upozornění: Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.

 

1) Zásady provozu


Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášek č. 107/2005 Sb., o školním stravování a č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vše ve znění platných předpisů. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ MŠ. ŠJ MŠ zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců. Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídě dohlíží na dětské strávníky pedagogický dozor, případně další zaměstnanci MŠ, vedou děti ke slušnému chování při stolování a k šetrnému zacházení s majetkem MŠ / jídelní soupravy, příbory, skleničky/. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Nákup potravin a surovin k přípravě oběda je zajišťován smluvně fakturací. Každý dodavatel garantuje množství, kvalitu a nezávadnost zboží. Skladování je zajišťováno podle teploty, sortimentu, záruční doby po minimální dobu. Použití potravin s prošlou spotřební lhůtou je vyloučeno.

 

2) Provoz ŠJ MŠ


Vedoucí ŠJ a ostatní zaměstnanci ŠJ se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou školy - zejména:
a/ dodržují čistotu v kuchyni a přilehlých prostorech, které jsou nedílnou součástí / sklady, chodby, WC, šatna, místnost k ukládání ovoce a zeleniny/
b/ dodržují technologii při přípravě jídla – kritické body
c/ řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce

Organizace výdeje jídla

 Přesnídávka - 8.30 hodin
Oběd     - 11.30 hodin
Odpolední svačina  - 14.15 hodin


Čas na podávání jídel se musí dodržovat.

Svačiny - děti se obsluhují ve třídě samostatně u výdejního okýnka.

V případě, že se koná akce pro děti, upozorní paní učitelky kuchařku den předem, aby mohla časově přizpůsobit podání přesnídávky.


Obědy - polévka nalévána pedagogickými pracovnicemi.

Hlavní jídlo-  děti si samostatně přicházejí k výdejnímu okýnku. 

Použité nádobí děti samostatně odnášejí na výdejní okýnko.

Obědy vydávají zaměstnankyně kuchyně podle norem na dítě a dospělé. Jelikož při přípravě jídel /studených i teplých/ se vychází z norem, neměly by po vydání, zejména obědů, zůstávat žádné zbytky, sledují kritické body.

Vynášení veškerých obědů je zakázáno.

Nádobí myje kuchařka až po vydání hlavního jídla, a to z hygienických důvodů.

 

3) Pitný režim

Děti mají k dispozici pití po celý den.
Paní kuchařky doplňují pití během celého dne dle potřeby do džbánu.
Na zahradu donáší pití paní kuchařka.


4) Výše stravného

Stravné se platí pouze převodním příkazem na účet MŠ do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Rodič je povinen dodržet termín platby. Dítě, které je přítomno v MŠ v době podávání oběda se stravuje vždy.

Výše stravného:

Děti do 6 let
• Přesnídávka + nápoj 11,- Kč
• oběd 17,- Kč
• odpolední svačina 7,- Kč                                                                          

Celodenní stravování celkem: 35,-Kč.

Polodenní stravování
• Přesnídávka + nápoj 11,- Kč
• oběd 17,- Kč

Polodenní stravování celkem: 28,-Kč.

Děti 7 – 10 let /většinou OŠD/
• Přesnídávka 12,- Kč
• oběd 19,- Kč
• odpolední svačina 7,- Kč                                                                          

Celodenní stravování celkem: 38,-Kč.

Polodenní stravování
• Přesnídávka 12,- Kč
• oběd 19,- Kč

 

Polodenní stravování celkem: 31,-Kč.


5) Doba letních prázdnin

V těchto dnech je MŠ a školní jídelna uzavřena, kromě jednoho týdne v srpnu.

 

6) Jídelní lístek


Na každý týden je vyvěšen na nástěnce MŠ.


7) Dotazy, připomínky


Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat či řešit přímo s paní vedoucí ŠJ MŠ, nebo s ředitelkou školy. 

Vypracovala: Jarmila Hyblová, vedoucí ŠJ
Schválila: Vladimíra Pomykalová, ředitelka MŠ

Nabývá platnost dne: 1. 9. 2018