Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

25. 8. 2020

Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace

Loučka 85, 763 25 Újezd

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.:                      Skartační znak:

       15 /2020                     S/5

Vypracovala:

Vladimíra Pomykalová,

ředitelka MŠ  

 Jarmila Hyblová, vedoucí ŠJ

Schválila:

Vladimíra Pomykalová,

ředitelka MŠ

Projednáno na provozní poradě a pedagogické radě dne:

1. 9. 2020

 

 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2020

 

Všeobecná ustanovení

 

 Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování zaměstnanců školy. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně.    V případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

• zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

• vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,

• nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

         

 Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni na informativních schůzkách v mateřské škole, prostřednictvím nástěnky v šatně a na webových stránkách školy.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat jedno hlavní jídlo - oběd a jedno předcházející a jedno následující doplňkové jídlo – svačina, je-li dítě vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

Ve školní jídelně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů a pracovnice ŠJ.

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu, se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

Provoz a vnitřní režim

Školní jídelna je součástí mateřské školy a pracovnice ŠJ jsou zaměstnankyně mateřské

školy. ŠJ zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců školy, vaří jídla a vydává stravu ve dnech,

kdy probíhá vzdělávání dětí. V době uzavření mateřské školy se nevaří a výdej stravy se neprovádí. Výdej stravy je přizpůsoben režimu dne. Evidenci stravovaných vede vedoucí školní jídelny.

 

Doba výdeje jídla v MŠ:

 

DOPLŇOVÉ JÍDLO - přesnídávka 8,30 – 9,00 hodin

HLAVNÍ JÍDLO - oběd 11,30 – 12,00 hodin

DOPLŇKOVÉ JÍDLO - svačina 14,15 – 14,30 hodin

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce pro rodiče vždy v pondělí při zahájení provozu. Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz je kladen na plnění spotřebního koše, což zajišťuje pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnce je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem na jídelním lístku.

 

Organizace stravování

Jídlo vydává dětem výdejním okýnkem do třídy kuchařka.

Děti se stravují ve třídě u stolečků. Při stravování jsou vedeny k samostatnosti. Děti si samy připravují na stůl prostírky, příbory a hrníčky s pitím. Polévku nalévá učitelka, vždy s dodržením bezpečnosti a hygienických požadavků. Pro hlavní jídlo si děti přicházejí samostatně k výdejnímu okýnku. V době stravování dětí zajišťuje mimořádný úklid třídy (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) školnice, kterou na to upozorní učitelka a školnice ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníků. Po jídle si děti odnesou použité nádobí na určené místo.

Školní jídelna zajišťuje stravu pro děti mateřské školy (přesnídávky, obědy, svačiny) a vlastní zaměstnance (obědy).

Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert. Jídlo si mohou děti přidávat. Učitelky vykonávají nad dětmi dozor. Ručí za pořádek a klid, děti nenutí násilně do jídla, ale snaží se je motivovat, aby jídlo ochutnaly. Sledují stolování dětí, dbají na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny dětí. Dbají na bezpečnost dětí.

 Obědy vydává kuchařka podle norem na dítě a dospělé. Jelikož při přípravě jídel /studených i teplých/ se vychází z norem, neměly by po vydání, zejména obědů, zůstávat žádné zbytky, sleduje kritické body.
Vynášení veškerých obědů je zakázáno.
Nádobí myje kuchařka až po vydání hlavního jídla, a to z hygienických důvodů
.

 

Přihlášení ke stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a tím zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, a je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, stravuje se vždy.

 

Stanovení finančních normativů školního stravování, úplata za poskytované služby, kalkulace

 

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování a z cen potravin v místě obvyklých.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin dětí - do kterých jsou zařazovány na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na

zdražení stravného.

Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:

Denní strava do 6 let (Kč /den/ strávník)         Denní strava  7-10 let (Kč /den/ strávník)

Přesnídávka            13,-   Kč                                          Přesnídávka       14,-   Kč

Oběd                       19,-   Kč                                           Oběd                 21,-   Kč

Svačina                     8,-     Kč                                          Svačina              8,-    Kč

Celkem                   40,-     Kč                                         Celkem            43,-    Kč

            Pitný režim je zajišťován po celý den ve třídě a je zahrnutý v ceně.

 Dospělí strávníci: 

  Oběd            32,-  Kč

 Úhrada za závodní stravování - sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.

Úhrada za stravné se provádí bezhotovostním převodem na účet školy: 27-9030300267/0100 vedený u KB.

Platba musí být připsána nejpozději do 15. dne daného měsíce. Platbu je nutné provést raději více dní před tímto termínem, protože převod na účet školy může trvat i několik dní, problémem mohou být víkendy.

Při zadávání příkazu k úhradě poukazujte přesnou částku s přiděleným variabilním symbolem (je uveden na přehledu plateb a pro daný školní rok se nemění).

Pokud máte v MŠ dvě děti, platby se sečtou a pošlete jednu částku. Variabilní symboly dětí napište vedle sebe bez čárky.

Měsíční přehled plateb stravného bude zveřejňován na nástěnce ve vstupu do MŠ nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce.

Rodič je povinen dodržet termín platby.

Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady. Pouze ve výjimečném případě a po domluvě s vedoucí školní jídelny je možné zaplatit stravné v hotovosti do pokladny MŠ u účetní na OÚ v předem určených dnech.

 

Odhlášení stravy

 

Odhlásit stravu dítěti může zákonný zástupce v daný den nejpozději do 7,30 hod. Strava se odhlašuje telefonicky na telefon 577 350 141, nebo osobně v mateřské škole.

 Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních jídlonosičích ve vyhrazené době od 11,30 – 11,45 hodin, pouze v první den nepřítomnosti dítěte. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá zodpovědnost.

 Zákonný zástupce hlásí dopředu i skutečnost, že dítě přijde po nemoci do MŠ.

 

Ukončení stravování z důvodu neuhrazení úplaty za školní stravování

 V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za stravování, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání a tím i stravování dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat, v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon), v platném znění.

 

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy, podmínky pohybu po budově

Zákonní zástupci dětí, kteří přivádějí děti do mateřské školy, zazvoní na zvonek u vstupních dveří a představí se. Zákonní zástupci jsou povinni ujistit se, že po jejich vstupu do budovy jsou dveře opět uzavřeny. Zákonní zástupci nevpustí do budovy žádnou cizí osobu.

Každý zaměstnanec školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali bez kontroly po budově. Zaměstnanci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit do budovy mateřské školy podezřelou osobu.

Zákonní zástupci ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy se zaměstnancem školy samostatně pohybovat v prostorách mateřské školy, kromě šatny dětí.

         

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ve školní jídelně

 

Za bezpečnost dětí ve školní jídelně zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice. Tato zodpovědnost vyžaduje od učitelek neustálou přítomnost u dětí po celou pracovní dobu, tzn. i během stravování.

V případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

 V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

Způsob řešení nouzových a havarijních situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

 

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník nepřijmout do kolektivu dítě, u kterého má podezření při přebírání od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby, že není zdravé a požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí si učitelky mateřské školy všímají vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí.

  V budově a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.

 

Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí a jejich zákonných zástupců (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

 

Po dobu vzdělávání, stolování, při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí

pracovníci, aby děti zacházely šetrně se všemi potřebami a zařízením a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Zákonní zástupci dětí odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je zákonný zástupce strávníka povinen nahradit. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pracovnici školy.

 

Poučení o povinnosti dodržovat vnitřní řád  (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

S Vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím nástěnky, prostřednictvím webových stránek mateřské školy a na informativních schůzkách.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitelky a příslušného zaměstnance.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

V Loučce dne 1. 9. 2020                                 Vladimíra Pomykalová, ředitelka MŠ

 

                                                                                       Jarmila Hyblová, vedoucí ŠJ